Oferta

Nasza oferta to:

  Pomoc psychologiczna

  Z pomocy psychologicznej może korzystać każdy, komu zależy na rozwiązaniu swoich problemów emocjonalnych i życiowych, na zmianie swojego zachowania, lepszym radzeniu sobie ze swoim lękiem czy stresem, a także na rozwoju osobistym, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, potrzeby odnalezienia radości i sensu życia lub odkrywania własnych zasobów. Psycholog pomaga w stanach rozterek i wątpliwości dotyczących kierunku własnego życia, pustki i poczucia braku sensu życia, zagubienia, bezradności, zwątpienia, trudności w relacjach interpersonalnych i w związkach, kryzysów życiowych (rozwód, śmierć, utrata bliskiej osoby, zmiana lub utrata pracy, nagła lub przewlekła choroba, wypadek) czy problemów wychowawczych.

  Terapia psychologiczna to metoda leczenia zaburzeń oraz dysfunkcji psychicznych polegająca na świadomym i zaplanowanym oddziaływaniu, za pomocą wpływu psychoterapeuty. Celem terapii jest poprowadzenie pacjenta do dobrostanu psychofizycznego i odzyskania równowagi psychicznej, usunięcia przyczyn objawów wywołujących subiektywne poczucie cierpienia, które często przekłada się na cierpienie ciała. Psychoterapia jest również metodą wspierania zmian na drodze do samopoznania oraz samorozwoju.

  W życiu każdego człowieka pojawiają się momenty kryzysu, doświadczania trudności na różnych płaszczyznach funkcjonowania: w pracy, szkole, w domu, z własnymi emocjami, z osobami bliskimi, w relacjach z ludźmi. Potrzebujemy ich, by się rozwijać, to właśnie wtedy, gdy jest trudno jest największa motywacja, żeby zmienić coś w życiu na lepsze. Terapia jest dla osób, które doświadczają subiektywnego poczucia bezradności w obliczu aktualnej sytuacji życiowej, które mimo podjętych prób radzenia sobie dalej tkwią w sytuacji trudnej, która na ten moment wydaje się być bez wyjścia

  Terapia psychologiczna jest również dla osób, które nie doświadczają silnego dyskomfortu, ale odczuwają potrzebę rozwijania się, pragną lepiej poznać siebie, rozwinąć swój potencjał, żyć w sposób bardziej świadomy i spełniony.

  Pomoc proponujemy:

  Dzieciom:
  – nieśmiałym, wycofanym, lękowym
  – w przedszkolu, szkole
  – nadruchliwym, z trudnościami w kontrolowaniu swojego zachowania
  – przejawiającym zachowania buntownicze, agresywne
  – z zaburzeniami życia uczuciowego
  – z trudnościami okresu dojrzewania
  – z trudnościami w uczeniu się
  – z zaburzeniami rozwojowymi – Autyzm, Zespół Aspergera, upośledzenie umysłowe

  Młodzieży i dorosłym:
  – mającym trudności adaptacyjne, trudności w radzeniu sobie ze stresem
  – mającym niską samoocenę
  – doświadczającym kryzysów emocjonalnych w związku z trudną sytuacją życiową; utratą, śmiercią, rozstaniem, przemocą, porażką…
  – przeżywającym lęki, stany depresyjne, nerwicowe
  – doświadczających dolegliwości fizycznych bez podłoża somatycznego
  – borykającym się z zaburzeniami odżywiania
  – mającym fobie społeczne, trudności w funkcjonowaniu społecznym
  – leczącym się psychiatrycznie

  Diagnoza psychologiczna

  Polega na opisie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka, wyjaśnianiu problemów w funkcjonowaniu oraz prognozie skutków zachowań i zjawisk
  Ilość spotkań diagnostycznych zależna jest od problematyki czy schorzenia i możliwości osoby badanej.
  Wykonujemy testy psychologiczne, które poprzedzone są wywiadem z osobą badaną lub w przypadku dzieci i osób wymagających opieki i pomocy wywiadem z rodzicem czy opiekunem.

  Opinie wydawane są na podstawie przeprowadzonego wywiadu, oceny klinicznej osoby badanej oraz wyników wystandaryzowanych testów psychologicznych, które są przeprowadzane.

  Przeprowadzamy diagnostykę w zakresie:

  – badania ilorazu inteligencji
  – badania rozwoju psychomotorycznego dziecka
  – badania ilorazu inteligencji dzieci słabo mówiących lub niemówiących
  – badania dojrzałości umysłowej (przedszkolnej, szkolnej)
  – ocena struktury osobowości
  – badania w kierunku zaburzeń uwagi/nadpobudliwości psychoruchowej
  – badania w kierunku zaburzeń rozwojowych (upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Aspergera)
  – ocena rozwoju emocjonalnego u dzieci i młodzieży (testy projekcyjne, metody kwestionariuszowe
  – badania i diagnoza neuropsychologiczna

  BIOFEEDBACK

  Metoda EEGbiofeedback pozwala na ustalenie harmonii fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samo uczenia się mózgu formą treningową wideo zabawy. Metodę stosuje się w leczeniu wielu problemów medycznych.

  Treningi są zalecane dla:

  – dorosłych i dzieci uczących się intensywnie
  – osób którym towarzyszy wysoki poziom stresu
  – osób z problemami psychologicznymi – lęki, zaburzenia zachowania, problemy z koncentracją, ADHD, zaburzenia samooceny, dysleksja, dysgrafia
  – w zaburzeniach psychosomatycznych – stanach paniki, alergii, bólach przewlekłych, bólach głowy, tikach, padaczkach

  Treningi wyciszają i relaksują przy jednoczesnej aktywacji procesów myślowych.
  Wycisza nadpobudliwość psychoruchową, niepokój, lęki, znosi agresywność i poprawia stosunki z otoczeniem.

  Diagnoza i terapia SI

  Jeśli twoje dziecko wydaje ci się nadwrażliwe, niezręczne, niespokojne, grymaśne, po prostu „niezgrane” może to świadczyć o zaburzeniach przetwarzania sensorycznego. Jest to częsty problem, który bardzo wpływa na zachowanie, uczenie się, sposób poruszania czy odnoszenia się do innych, a także myślenia o sobie. Integracja sensoryczna ma na celu pomóc twojemu dziecku złożyć wszystko co doświadcza poprzez zmysły w całość, nadać temu co doświadczane odpowiednie znaczenie poprzez przesiewanie i odpowiednie porządkowanie informacji, by ułatwić jemu normalne funkcjonowanie. Dysfunkcja integracji sensorycznej może natomiast utrudnić nawet najprostsze czynności. Diagnoza SI ma na celu wychwycenie dysfunkcji integracji sensorycznej, natomiast terapia umożliwia przywrócenie umiejętności odpowiedniego wykorzystywania odbieranych bodźców (informacji) przez zmysły w celu powstania efektywnych interakcji dziecka z otaczającym go światem

  Diagnoza procesów integracji sensorycznej składa się z:

  Wywiadu z rodzicami (rodzicem) – istotne są informacje dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka, przebytych chorób i innych problemów zdrowotnych. Warto aby rodzice przynieśli ze sobą informacje od innych specjalistów zajmujących się dzieckiem np. neurologa, logopedy, psychologa.

  Kwestionariuszy – które wypełniają rodzice (poszerzają informacje diagnostyczne dotyczące rozwoju dziecka).
  Prób klinicznych – dziecko, na prośbę terapeuty wykonuje kilka zadań, które mają na celu wykluczenie lub potwierdzenie występowania u dziecka przetrwałych odruchów, a także sprawdzenie jak wygląda jego napięcie mięśniowe, równowaga, koordynacja, a także praca oczu.

  Testy – badają koordynację i płynność ruchową ciała, planowanie motoryczne, czucie ciała (umiejętność zlokalizowania bodźca dotykowego), równowagę oraz pracę rąk. Natomiast w przypadku dzieci poniżej 4 roku życia i tych, wobec których nie można zastosować testów np. z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub nie współpracujących z innych powodów, przeprowadza się badanie przy pomocy prób z obserwacji klinicznej i obserwacji spontanicznej aktywności dziecka na sali terapeutycznej.

  Podsumowania diagnozy – omówienie z rodzicami wyników diagnozy i wniosków z nich płynących. Rodzice otrzymują pisemną diagnozę, która zawiera dane z wywiadu, dane z kwestionariuszy, wyniki prób klinicznych, wyniki testów, wnioski oraz dietę sensoryczną. Proces diagnostyczny odbywa się w trakcie od 2 do 5 spotkań w zależności od współpracy z dzieckiem oraz poziomu jego koncentracji i samopoczucia.

  Na postawie diagnozy planowana jest terapia dziecka w specjalnie do tego celu wyposażonym gabinecie oraz jej dalszy ciąg, czyli dieta sensoryczna do realizacji w domu (kilka podstawowych zaleceń, czy zadań będących kontynuacją terapii w warunkach codziennego funkcjonowania dziecka). Terapia SI (integracja sensoryczna) to zabawowa forma zajęć, gdzie zainteresowania i wybory dziecka wpływają na odpowiedni dobór zadań terapeutycznych i aranżację przestrzeni przez terapeutę. Dziecko buduje w ten sposób poczucie sprawstwa i własnej wartości. Celem terapii SI jest również poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka, czyli polepszenie jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły: przedsionkowy, który odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała, propriocepcji czyli czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku. Terapia SI polega na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących powyższe układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp. Terapeuta SI dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. Inaczej ujmując, ćwiczenia nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne dla dziecka.

  Terapia SI jest terapią indywidualną, gdzie najważniejsze jest dziecko i jego potrzeby.

  Trening Umiejętności Społecznych TUS

  Zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych) to terapia adresowana do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego m.in. dla dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, dzieci które mają trudności z panowaniem nad złością, „nielubianych” przez kolegów. Zajęcia skierowane są również dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Skupiają się na rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności kontaktów interpersonalnych i współdziałania.

  Zajęcia prowadzone są przez dwóch specjalistów (pedagoga i psychologa), co pozwala na monitorowanie i obserwację postępów każdego dziecka. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem różnych metod i technik.

  Celem terapii jest rozwijanie następujących umiejętności:

  • wdrażanie reguł funkcjonowania społecznego oraz ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach, uważne słuchanie, zadawanie pytań
  • umiejętność rozmowy, w tym wyrażania krytyki i reagowania na komplementy
  • wzmacnianie poczucia pewności siebie poprzez rozwijanie umiejętności swobodnej ekspresji ciała i siebie (swoich myśli, potrzeb)
  • rozwijanie świadomości swoich mocnych i słabszych stron,
  • nauka rozpoznawania znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
  • nauka wykorzystywania komunikatów niewerbalnych (posługiwanie się gestem, mimiką, dystansem),
  • nauka rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji,
  • nauka odreagowania napięć emocjonalnych – trening relaksacyjny
  • przestrzeganie zasad i norm społecznych,
  • nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
  • pozytywnego rozwiązywania konfliktów,
  • poznanie pozytywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego,
  • rozwijanie rozumienia siebie i innych ludzi,
  • rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem

  Dlatego jeśli Twoje dziecko doświadcza poniższych trudności, zajęcia TUS są dla niego:

  • ma problem z zawieraniem nowych znajomości
  • nie radzi sobie z asertywnością
  • źle reaguje na krytykę
  • nie potrafi sobie radzić z emocjami
  • ma trudności w relacjach z rówieśnikami lub dorosłymi
  Dietetyk

  Dlaczego warto?

  Prowadzona przeze mnie poradnia dietetyczna w Wadowicach, Żywcu, Krakowie należy do ogolnopolskiej sieci placówek poradnictwa dietetycznego DOBRY DIETETYK℠. Nasza sieć jest obecnie największą i najbardziej renomowaną grupą poradni żywieniowych w Polsce. To co nas wyróżnia na tle innych gabinetów dietetycznych to przede wszystkim bardzo zindywidualizowany system opieki nad pacjentem i bardzo wysoka jakość świadczonych usług.

  Standard naszych usług podlega ścisłej kontroli jakości, która została wyznaczona przez Ogólnopolskie Centrum Żywienia i Promocji Zdrowia DOBRY DIETETYK℠

  Wszystkie opracowane programy dietetyczne są zawsze indywidualnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań pacjentów. Przy projektowaniu planów żywienia zawsze staramy się brać pod uwagę szereg rozmaitych czynników, jak stan zdrowia, budowę ciała, poziom aktywności ruchowej, wyniki badań laboratoryjnych, upodobania smakowe, zdolności kulinarne, nietolerancje pokarmowe itp.

  Każdy przygotowany program dietetyczny jest starannie przemyślany. Żaden pacjent nie otrzymuje jadłospisów na poczekaniu w trakcie wizyty.

  Skupiamy uwagę tylko i wyłącznie na bezpośredniej pomocy dietetycznej. Nie warunkujemy skuteczności terapii żywieniowej koniecznością kupowania jakichkolwiek preparatów czy innych towarów. Zajmujemy się tylko i wyłącznie dietetyką, a nie działaniami handlowymi.

  Współpracujemy na co dzień z lekarzami i specjalistami innych dziedzin medycyny, którzy na co dzień pomagają nam rozwiązywać bardziej złożone problemy.

  Nasza poradnia bierze udział w systematycznych szkoleniach, konferencjach i kursach doskonalenia zawodowego organizowanych zarówno przez Centrum Żywienia i Promocji Zdrowia DOBRY DIETETYK℠ jak również inne placówki dydaktyczne czy uczelnie wyższe, dzięki czemu nieustannie zdobywamy i poszerzamy naszą wiedzę.

  Dzięki specjalnym rozwiązaniom informatycznym, wszyscy dietetycy naszej sieci posiadają na co dzień ze sobą stały kontakt. Wspólnie tworzymy jeden zespół, korzystamy z wymiany doświadczeń zawodowych i służymy sobie wzajemnie cennymi radami.

  Oferowane przez nasze poradnie programy dietetyczne są opracowane nie tylko na najwyższym poziomie merytorycznym, ale także charakteryzują się doskonałą jakością wydania.

  Logopeda

  Logopeda diagnozuje stan rozwoju i ewentualnych zaburzeń komunikacji werbalnej spowodowanej nieprawidłowościami mowy (u dzieci) i zaburzeniami zachowania językowego (u dzieci i osób dorosłych). Analizuje mowę rozumianą jako przekazywanie i odbiór informacji, czyli porozumiewanie się. Istotnym krokiem w postępowaniu diagnostycznym jest ustalenie poziomu sprawności językowej (kompetencji językowej i komunikacyjnej) oraz tego, jaką wiedzą o rzeczywistości i jakimi sprawnościami komunikacyjnymi dysponuje badana osoba. Są to niezbędne informacje do opracowania skutecznego programu naprawczego.

  Zaburzenia mowy powstają na różnym tle dlatego też logopeda wykorzystując wiedzę z zakresu logopedii, medycyny i pedagogiki opracowuje odpowiedni program terapii logopedycznej.

  Prawidłowo postawiona diagnoza stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej.
  Przez terapię logopedyczną rozumiemy całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

  Oddziaływania te mają na celu:

  • usuwanie zaburzeń mowy,
  • przywracanie mowy, która się nie wykształciła,
  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
  • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

  Skontaktuj się z nami

  Przetwarzanie danych

  Rejestracja psycholog

  692 792 699

  Rejestracja integracja sensoryczna

  508 067 665

  Rejestracja logopeda

  698 202 703

  Pracujemy w godzinach

  Poniedziałek – piątek: 15:00 – 19:00
  Sobota: 9:00 – 11:00